Disclaimer

Administratie & Adviesburo Caroline , hierna te noemen Administratie & Adviesburo Caroline , verleent u hierbij toegang tot www.administratieadviesburocaroline.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Administratie & Adviesburo Caroline  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Administratie & Adviesburo Caroline  spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Administratie & Adviesburo Caroline .

Onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Administratie & Adviesburo Caroline  nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Administratie & Adviesburo Caroline  en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Administratie & Adviesburo Caroline , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen